Regulamin sklepu internetowego CNB (www.cnbtusze.pl)

Wstęp

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.cnbtusze.pl należy do CNB Rakowski Adam, NIP 5891869422, ul. Nowe Osiedle 9/1, 83-300 Kartuzy

Dane kontaktowe: biuro@cnbtusze.pl, tel. 517 241 822

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie

CNB – firma CNB Rakowski Adam

Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, którego wypełnienie jest potrzebne do sfinalizowania transakcji. Zawiera dane osobowe niezbędne do wysyłki produktu.

Strona produktowa – strona, na której ukazane są dane i opis produktu.

Użytkownik – osoba fizyczna, firma lub organizacja, będąca w stanie zgodnie z obowiązującym prawem dokonać zakupu na cnbtusze.pl

Treść regulaminu

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

1. Użytkownik może składać zamówienia za pomocą strony cnbtusze.pl

2. Po dokonaniu zakupu, należy podać:
a)
adres dostawy;
b)
dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail – na potrzeby wysyłki);
c) sposób dostawy;
d) sposób płatności;
e)
ewentualne uwagi lub komentarz do zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na adres e-mail Użytkownika przychodzi potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem CNB o przyjęciu oferty. Umowa jest uważana za zawartą z chwilą dojścia do Użytkownika potwierdzenia rejestracji zamówienia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika, oferta przestaje być wiążąca i traktowana jest jako niebyła.

4. Zamówione produkty dostarczamy metodami:

a) odbiór osobisty w Sklepie Zuzu, ul. Cienista 30 (budynek Kaufland), 80-809 Gdańsk;
b)
dowóz (dotyczy tylko powiatu kartuskiego);
c) wysyłka za pomocą paczkomatu
d) wysyłka kurierska

5. CNB zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych metod dostawy oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez CNB produktów, kategorii produktowych, lub ilości zamawianych produktów.

6. CNB zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych lub wszystkich metod dostawy zamówionych produktów oraz form płatności dla Użytkownika, który ma dług płatniczy względem CNB. W tym przypadku Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w trakcie procesu rejestracji adres e-mail informację o niezapłaconych zobowiązaniach względem CNB z prośbą o kontakt i uregulowanie należności. Przywrócenie wyłączonych metod dostawy lub form płatności może nastąpić po uregulowaniu przez Użytkownika wszystkich zaległych płatności.

W przypadku braku na stanie bądź w hurtowni zamówionego produktu, CNB poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, CNB może zaproponować Użytkownikowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika CNB będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
c)
realizacja części zamówienia – tylko dostępnych produktów (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika CNB będzie zwolniony z obowiązku realizacji brakującej części zamówienia). Jeśli Użytkownik dokonał przedpłaty, zostanie zwrócona różnica między wartością wpłaconą, a wartością realizowanego zamówienia.

§ 2 Ceny produktów

1. CNB zamieszcza informacje o produktach na stronie sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny zamieszczane przy produkcie na stronie cnbtusze.pl są cenami brutto.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie cnbtusze.pl w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, a bezpośrednio przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Całkowita wartość zamówienia uwzględnia cenę, o której mowa w ust. 2 powyżej z doliczonym ewentualnym kosztem wysyłki.

5. Za każdy zakup w CNB domyślnie wystawiany jest paragon/dowód sprzedaży. W przypadku chęci otrzymania faktury, należy podać w formularzu przy zakupie dane do faktury. Faktura zostanie dołączona do paczki, albo wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. CNB zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, przecen oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych, przecen lub wyprzedaży.

§ 3 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:

a) gotówką,
b) przelewem bankowym (przedpłata) na konto
CNB wskazane na cnbtusze.pl lub na fakturze,
c) poprzez płatność internetową.

§ 4 Czas realizacji zamówień

1. CNB realizuje zamówienia w ciągu 24h od momentu otrzymania zamówienia. Przez realizację zamówienia rozumie się czas od chwili otrzymania informacji o zamówieniu do momentu wydania paczki kurierowi lub umieszczeniu w paczkomacie nadawczym.

2. W przypadku niemożności zrealizowania dostawy w wyznaczonym terminie CNB skontaktuje się z Użytkownikiem celem uzgodnienia najbliższego możliwego terminu dostawy.

§ 5 Warunki reklamacji

1. CNB jest zobowiązana dostarczyć Użytkownikowi przedmiot wolny od wad. CNB ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 - 5563.

2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.

3. CNB w ciągu czternastu dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Warunkiem koniecznym, aby CNB rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie przez Użytkownika reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Użytkownika, CNB wezwie Użytkownika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.

5. Reklamacje należy odsyłać na adres: CNB Rakowski Adam, ul. Nowe Osiedle 9/1, 83-300 Kartuzy, lub do paczkomatu: KTZ01A

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zostanie Użytkownikowi wysłany nowy, pełnowartościowy produkt. Jeśli wymiana nie będzie możliwa, Użytkownikowi zostaną zwrócone należności w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, CNB zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.

§ 6 Warunki gwarancji

1. Na sprzedawane przez CNB tonery, tusze i bębny udzielana jest gwarancja do wyczerpania środka barwiącego.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik może w terminie czternastu dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem cnbtusze.pl bez podawania przyczyny. Bieg ww. terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez Użytkownika osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmowała wiele rzeczy, które były dostarczone osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt na adres CNB, nie później jednak niż czternaście dni od dnia odstąpienia od umowy.

3. Użytkownik-konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można zrobić to za pomocą poczty e-mail.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia.

5. Użytkownik-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 8 Zwrot należności Użytkownikom

1. CNB dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego w formie przedpłaty
b) odstąpienia od Umowy przez Użytkownika,
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu
lub wymiany na nowy.

2. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia (odstąpienie od umowy) przez Użytkownika, CNB dokona zwrotu należności Użytkownikowi (wraz z kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia do Użytkownika) niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym CNB otrzymała oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu.

3. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika. CNB nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.

4. W przypadku Użytkownika, który skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy, CNB może dokonać zwrotu należności przelewem bankowym, jeżeli ten sposób płatności został wybrany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności gotówką, zwrot należności w formie przelewu bankowego nastąpi pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na taki sposób zwrotu należności oraz przekazania do CNB informacji o numerze rachunku bankowego, na który dokonany miałby zostać zwrot.

5. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CNB, CNB nie jest zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9 Dane osobowe

1. Rejestrując się w sklepie cnbtusze.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez CNB danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe firmy) w celu realizacji zamówień Użytkownika.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika.

3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego (newsletter), podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez CNB.

4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest CNB.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

7. Użytkownicy strony cnbtusze.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach znajdujące się na stronie cnbtusze.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronie cnbtusze.pl nie jest jednoznaczna z dostępnością tych produktów w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

3. CNB nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w sklepie cnbtusze.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszelkie nazwy produktów zamieszczone na stronie cnbtusze.pl, loga i marki używane są w celach identyfikacyjnych. Mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2020.

8. CNB zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez CNB. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.